Udilô Aruṇa

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura

udilô aruṇa pūraba bhāge,
dvija-maṇi gorā amani jāge,
bhakata-samūha lôiyā sāthe,
gelā nagara-vrāje (1)

When the reddish sun began to rise on the eastern horizon, Śrī Gaurāṅga, the jewel among the twice born, at once awoke. Taking His devotees with Him, He went into the towns and villages of Navadvīpa.

Toen de zon boven de oostelijke horizon uit kwam en de lucht rood kleurde, ontwaakte Heer Gaurāṅga, het kroonjuweel der tweemaal geborenen. Samen met Zijn toegewijden trok Hij door de steden en dorpen van Navadvīpa.

‘tāthai tāthai’ bājalô khol,
ghana ghana tāhe jhā̃jhera rola,
preme ḍhala-ḍhala sonāra aṅga,
caraṇe nūpura bāje (2)

“Tāthai, tāthai,” the mṛdaṅgas resounded, and the karatālas played in time. Overflowing with prema, Śrī Gaurāṅga’s golden limbs swayed gracefully, causing the ankle bells (nūpura) on His feet to jingle.

“Tāthai, tāthai,” weerklonken de mṛdaṅga’s, en de karatāla’s werden ritmisch gespeeld. Overweldigd door prema danst Heer Gaurāṅga heel bevallig en met Zijn gouden ledematen laat Hij Zijn enkelbelletjes (nūpura) rinkelen.

mukunda mādhava yādava hari,
bôlô re bôlô re vadana bhôri’,
miche nida-vaśe gelô re rāti,
divasa śarīra-sāje (3)

“Mukunda! Mādhava! Yādava! Hari! Everyone, chant! Everyone chant, filling your mouths with the holy names of the Lord! Oh, you , captivated by sleep, and your days in decorating your body.

“Mukunda! Mādhava! Yādava! Hari! Chant de namen van de Heer! U wordt ‘s nachts door slaap bevangen, en overdag brengt u de dag door met het versieren van uw lichaam.

emôna durlabha mānava-deha,
pāiyā ki karô, bhābônā keha,
ebe nā bhajile yaśodā-suta,
carame pôḓibe lāje (4)

“Don’t any of you think about what you are doing, having achieved this rare human body? If you do not worship the son of Yaśodā now, you will fall into a shameful condition at the time of death.

“U heeft dit zeldzame menselijk lichaam gekregen, geeft u dan niets om dit geschenk? Als u de zoon van Yaśodā nu niet aanbidt, zal u ten tijde van de dood in een ellendige toestand raken.

udita tapana hôile asta,
dina gelô bôli’ hôibe byasta,
tabe kenô ebe alasa hôi’
nā bhajô hṛdaya-rāje (5)

“With every rising and setting of the sun, you are busy counting the passing days. Why, then, do you still remain idle and not worship the Lord of the heart?

“Iedere keer dat de zon opkomt en ondergaat, verstrijkt er weer een dag en nadert het levenseinde. Waarom blijft u inactief en dient u niet de Heer van het hart?

jīvana anitya jānahô sāra,
tāhe nānā-vidha vipada bhāra,
nāmāśraya kôri’ ĵatane tumi,
thākahô āpana kāje (6)

“Know this essential fact: material life is temporary and filled with various troubles and burdens. Earnestly take shelter of the holy name and remain engaged in your occupational duties.”

“U dient dit feit onder ogen te zien: het werelds leven is tijdelijk en brengt ongemakken en verantwoordelijkheden met zich mee. Zoek daarom uw toevlucht bij de heilige naam en blijf uw dagelijkse plichten vervullen.”

kṛṣṇa-nāma-sudhā kôriyā pāna,
juḓāo ‘bhakativinoda’ prāṇa,
nāma binā kichu nāhikô āra,
caudda bhuvana-mājhe (7)

Drink the pure nectar of kṛṣṇa-nāma and thus give relief to Bhaktivinoda’s burning heart. There is nothing except the holy name within all the fourteen worlds.

Drink de zuivere nectar van kṛṣṇa-nāma en verlicht zo de brandende pijn in het hart van Bhaktivinoda. In alle veertien werelden is er niets van waarde te vinden behalve de heilige naam.

jīvera kalyāṇa-sādhana-kāma,
jagate āsi’ e madhura nāma,
avidyā-timira-tapana-rūpe,
hṛd-gagane virāje (8)

Desiring to benefit the living entities, these sweet holy names have come to the material world. They shine like the sun in the sky of the heart, destroying the darkness of ignorance.

Deze zoete heilige namen verschijnen om de levende wezens op aarde te zegenen. Ze stralen als zon in de hemel van het hart en verdrijven de duisternis der onwetendheid.

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 7e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!