Śrī Guru-caraṇa-padma

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura

śrī guru-caraṇa-padma, kevala bhakati-sadma,
vando muĩ sāvadhāna-mate
ĵā̃hāra prasāde bhāi, e bhava tariyā ĵāi,
kṛṣṇa-prāpti haya ĵā̃hā ha’te (1)

The lotus feet of śrī guru are the treasure house of unalloyed premabhakti. I worship those lotus feet with great care. By the mercy of śrī guru, O brother, one can cross over the material universe and attain Śrī Kṛṣṇa.

De lotusvoeten van śrī guru zijn een schatkamer van zuivere premabhakti. Ik aanbid zijn lotusvoeten met veel toewijding. Door de genade van śrī guru, O broeder, overwint u dit stoffelijk bestaan en bereikt u Śrī Kṛṣṇa.

guru-mukha-padma-vākya, cittete kôriyā aikya,
āra nā kôrihô mane āśā
śrī guru-caraṇe rati, ei sei uttamā gati,
ĵe-prasāde pūre sarva āśā (2)

Make the words emanating from the lotus mouth of śrī guru one with your heart and do not aspire for anything else. Attachment to the lotus feet of śrī guru is the greatest attainment. By his mercy, all desires are fulfilled.

Verenig uw hart met de woorden uit de lotusmond van śrī guru en leg geen ander verlangen in uw geest. Gehechtheid aan de lotusvoeten van śrī guru is het hoogste doel. Door zijn genade wordt elk verlangen vervuld.

cakṣu-dāna dilā ĵei, janme janme prabhu sei,
divya-jñāna hṛde prakāśita
prema-bhakti ĵā̃hā hôite, avidyā vināśa ĵāte,
vede gāya ĵā̃hāra carita (3)

He who gives the gift of transcendental vision is my master birth after birth. He manifests divine knowledge within one’s heart. From him prema-bhakti emanates, and by him ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his exalted character.

Hij die mij het ware zien geschonken heeft is leven na leven mijn meester. Door hem openbaart goddelijke kennis zich in het hart. Prema-bhakti stroomt uit hem, en hij vernietigt onwetendheid. De Vedische geschriften verheerlijken zijn verheven karakter.

śrī guru karuṇā-sindhu, adhama janāra bandhu,
‘lokanātha’ lokera jīvana
hā hā prabhu! karô dayā, dehô’ more pada-chāyā,
tuwā pade lôinu śaraṇa
(ebe ĵaśa ghuṣuk tribhuvana) (4)

Śrī guru is an ocean of mercy, the friend of the fallen, and the life and soul of everyone. Alas, O master! Please be merciful and give me the shade of your lotus feet. At your feet I have surrendered. (May your fame now be proclaimed throughout the three worlds.)

Śrī guru is een oceaan van mededogen, de vriend van de gevallen zielen, de ziel  en zaligheid van iedereen. O meester! Wees me genadig en schenk me alstublieft de schaduw van uw lotusvoeten. Ik buig me vol overgave voor ze neer. (Moge uw roem zich nu uitstrekken over de drie werelden.)

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 6e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!