Gebeden voor de geofferde maaltijd (prasādam)

Mahā-prasāde govinde

(De heerlijkheid van mahā-prasāda)

mahā-prasāde govinde
nāma-brahmaṇi vaiṣṇave
svalpa-puṇyavatāṁ rājan
viśvāso naiva jāyate

Skanda Purāṇa (Utkala-khaṇḍa)

Those who have very few pious activities to their credit can never develop faith in
mahā-prasāda, in Śrī Govinda, in the holy name of the Lord, or in the Vaiṣṇavas.

Degenen wier vrome werken in het verleden erg schamel waren, kunnen nimmer vertrouwen opbrengen in mahā-prasāda, in Śrī Govinda, in the in de Heilige Naam van de Heer, of in the Vaiṣṇava’s.

Bhāi-re! Śarīra Avidyā-jāl

 Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura

śarīra avidyā-jāla,
jaḓendriya tāhe kāla,
jīve phele viṣaya-sāgare
tā’ra madhye jihvā ati,
lobhamaya sudurmati,
tā’ke ĵetā kaṭhina saṁsāre (1)

O brothers, the material body is a web of ignorance and its inert senses are the cause of its ruination, for they throw the soul into the ocean of material enjoyment. Among the senses, the tongue is the most greedy and wicked; it is very difficult to conquer in this world.

O broeders, dit materiële lichaam is een plek van onwetendheid, en de zintuigen veroorzaken ellende door de ziel in de oceaan van materieel zingenot te werpen. Van alle zintuigen is de tong het meest gulzig en zondig; het is erg moeilijk om die te overwinnen in deze wereld.

kṛṣṇa baḓô dayāmaya,
kôribāre jihvā jaya,
sva-prasād-anna dilā bhāi
sei annāmṛta pāo,
rādhā-kṛṣṇa-guṇa gāo,
preme ḍākô caitanya-nitāi (2)

Kṛṣṇa is so merciful that He has given us His own food remnants to help us conquer the tongue, O brothers. Honor these nectarean foods, sing the glories of Rādhā and Kṛṣṇa, and with prema call out, “Caitanya! Nitāi!”

O broeders, Krsna is zo genadig dat Hij ons de overblijfselen uit Zijn eigen mond schenkt om ons te helpen de tong te overwinnen. Neem dit overheerlijke voedsel, verheerlijk Rādhā en Kṛṣṇa, en roep met prema “Caitanya! Nitāi!”.

preme bhare ḍākô re!
dayāla nitāi-caitanya bôle,
preme bhare ḍākô re!

jaya nitāi jaya gaura jaya nitāi jaya gaura!
hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare
nitāi gaura haribol haribol haribol haribol!

(Reciteer de Jaya-Dhvani en eer mahā-prasāda)

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 6e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!