Śrī Kṛṣṇa Caitanya Prabhu Dayā Karô More

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura

śrī kṛṣṇa-caitanya prabhu dayā karô more
tomā’ binā ke dayālu jagat-saṁsāre (1)

O Śrī Kṛṣṇa Caitanya Prabhu, be merciful to me. Except for You, who in this material existence is so full of compassion?

O Śrī Kṛṣṇa Caitanya Prabhu, wees me alstublieft genadig! Wie is er in deze materiele wereld zo genadig als u?

patita-pāvana-hetu tava avatāra
mo sama patita prabhu nā pāibe āra (2)

The reason for Your descent is to deliver the fallen souls. O Lord, You will not find anyone else as fallen as me.

Om de gevallen zielen te verheffen bent U neergedaald. Nergens zult U een meer gevallen ziel vinden dan mij.

hā hā prabhu nityānanda premānanda-sukhī
kṛpāvalokana karô āmi baḓô duḥkhī (3)

O Nityānanda Prabhu, who are always joyful in ecstatic love, glance upon me with compassion, for I am very sorrowful.

O Nityānanda Prabhu, die altijd zo vol liefdesverrukking is, schenk deze diep ongelukkige ziel alstublieft Uw genadeblik

dayā karô sītā-pati advaita gosā̃i
tava kṛpā-bale pāi caitanya-nitāi (4)

O Advaita Gosāi, husband of Sītā, be kind to me. By the power of Your mercy, I can surely attain Śrī Caitanya-Nitāi.

O Advaita Gosāi, echtgenoot van Sītā, wees me genadig! Door de kracht van Uw genade zal ik zeker Śrī Caitanya-Nitāi bereiken.

gaura premamaya tanu paṇḍita gadādhara
śrīnivāsa haridāsa dayāra sāgara(5)

The body of Gadādhara Paṇḍita is filled with prema for Gaura. Śrīvāsa Paṇḍita and Haridāsa Ṭhākura are oceans of mercy.

Het lichaam van Gadādhara Paṇḍita is doordrenkt met prema voor Gaura. Śrīvāsa Paṇḍita en Haridāsa Ṭhākura zijn oceanen van genade.

hā hā svarūp, sanātana, rūpa, raghunātha
bhaṭṭa-ĵuga, śrī jīva, hā prabhu lokanātha (6)

Alas! O Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī, Rūpa Gosvāmī, and Raghunātha dāsa Gosvāmī! O Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī, and Śrī Jīva Gosvāmī! O my master, Lokanātha Gosvāmī [give me your mercy]!

Ach! O Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī, Rūpa Gosvāmī, en Raghunātha dāsa Gosvāmī! O Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī, en Śrī Jīva Gosvāmī! O meester, Lokanātha Gosvāmī [schenk me uw genade]!

dayā karô śrī ācārya prabhu śrīnivāsa
rāmacandra-saṅga māge narottama dāsa (7)

Be merciful, O Prabhu Śrīnivāsa Ācārya! Narottama dāsa begs for the association of Rāmacandra Kavirāja.

O Prabhu Śrīnivāsa Ācārya, wees me genadig! Narottama dāsa bidt om het gezelschap van Rāmacandra Kavirāja.

dayā karô prabhupāda śrī dayita dāsa
vaiṣṇavera kṛpā māge ei adhama dāsa (8)

O Prabhupāda, servant of the beloved of Śrī Rādhā, please be merciful. This fallen servant begs for the kindness of the Vaiṣṇavas.

O Prabhupāda, dienaar van de geliefde van Śrī Rādhā, wees me alstublieft genadig. Deze gevallen dienaar smeekt om de genade van de Vaiṣṇava’s.

dayā karô gurudeva patita-pāvana
śrī caraṇe sevā māge ei patita jana (9)

O Gurudeva, savior of the fallen, please be merciful. This fallen person begs for service to your lotus feet.

O Gurudeva, redder van de gevallen zielen, wees me alstublieft genadig. Deze gevallen persoon bidt om uw lotusvoeten te mogen dienen.

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 6e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!