Śrī Maṅgala-gītam

Śrī Jayadeva Gosvāmī

[refrein: rādhe kṛṣṇa govinda gopāla nanda-dulāla yaśodā-dulāla jaya jaya deva! hare]

śrita-kamalākuca-maṇḍala! dhṛta-kuṇḍala!
e kalita-lalita-vanamālā! jaya jaya deva! hare (1)

O You who take shelter of the round breasts of Kamala, O You whose ears are decorated with earrings and who wears an enchanting garland of forest flowers, O Deva, O Hari, may You be triumphant!

O Heer, U zoekt toevlucht aan de ronde boezem van Kamala, U bent getooid met oorbellen en draagt een bekoorlijke krans van bosbloemen, O Deva, O Hari, Moge U zegevieren!

dina-maṇi-maṇḍala-maṇḍana! bhava-khaṇḍana!
e muni-jana-mānasa-haṁsa! jaya jaya deva! hare (2)

O ornament of the sun globe, O You who severs the bondage of material existence, O swan who sports in the [lake of the] sages’ minds, O Deva, O Hari, may You be triumphant!

O Heer, U verbreekt de gebondenheid aan het materiële bestaan, U bent het juweel van de zonneplaneet, en U bent de zwaan die spel heeft in [het meer van] de harten der bedachtzame wijzen, O Deva, O Hari, Moge U zegevieren!

kālīya-viṣa-dhara-gañjana! jana-rañjana!
e yadu-kula-nalina-dineśa! jaya jaya deva! hare (3)

O You who pulverize the pride of the venomous snake Kāliya, O You who delight the people [of Vraja], O sun that makes the lotus of the Yadu dynasty bloom, O Deva, O Hari, may You be triumphant!

O Heer, U verpulvert de trots van de giftige slang Kāliya, U bent een bron van vreugde voor de mensen [van Vraja], en de zon die de lotusbloem van de Yadu dynastie doet bloeien, O Deva, O Hari, Moge U zegevieren!

madhu-mura-naraka-vināśana! garuḍāsana!
e sura-kula-keli-nidāna! jaya jaya deva! hare (4)

O destroyer of the demons Madhu, Mura, and Naraka, O You who ride upon Garuḍa and who inspire the demigods’ delightful play, O Deva, O Hari, may You be triumphant!

O Heer, U bent de drager van Garuḍa, de vernietiger van de demonen Madhu, Mura en Naraka, en de aanzetgever van het prachtige spel van de goden, O Deva, O Hari, Moge U zegevieren!

amala-kamala-dala-locana! bhava-mocana!
e tri-bhuvana-bhavana-nidhāna! jaya jaya deva! hare (5)

O You whose wide eyes resemble the petals of an immaculate lotus, O You who bestow emancipation from material existence and who are the foundation of the three worlds, O Deva, O Hari, may You be triumphant!

O Heer, Uw wijde ogen vertonen gelijkenis met de bloemblaadjes van een onberispelijke lotus, U schenkt bevrijding van het wereldse bestaan, en U bent de rustplaats van de drie werelden, O Deva, O Hari, Moge U zegevieren!

janaka-sutā-kṛta-bhūṣaṇa! jita-dūṣaṇa!
e samara-śamita-daśakaṇṭha! jaya jaya deva! hare (6)

O You who are decorated by the daughter of King Janaka (Sītādevī), O You who defeated the demon Dūṣaṇa and killed the tenheaded Rāvaṇa in battle, O Deva, O Hari, may You be triumphant!

O Heer, U wordt gedecoreerd door de dochter van Koning Janaka (Sītādevī), U versloeg de demon Dūṣaṇa en doodde de tienhoofdige Rāvaṇa in de strijd, O Deva, O Hari, Moge U zegevieren!

abhinava-jaladhara-sundara! dhṛta-mandara!
e śrī-mukha-candra-cakora! jaya jaya deva! hare (7)

O You whose complexion is lustrous like a fresh raincloud, O You who hold the Mandara Mountain and who are the cakora bird incessantly attached to the moonlike face of Śrī Rādhā, O Hari, O Deva, may You be triumphant!

O Heer, Uw gelaatskleur glimt als een verse regenwolk, U draagt de Mandara Berg en U bent de cakora vogel die eindeloos verknocht is aan het maanronde gezicht van Śrī Rādhā, O Deva, O Hari, Moge U zegevieren!

tava caraṇe praṇatā vayam iti bhāvaya
e kuru kuśalaṁ praṇateṣu jaya jaya deva! hare (8)

O Lord, we have taken exclusive refuge at Your lotus feet. Please bestow auspiciousness upon Your surrendered servants [by blessing us with prema-bhakti], O Deva, O Hari, may You be triumphant!

O Heer, we hebben onze toevlucht uitsluitend aan uw lotusvoeten genomen. Schenk alstublieft voorspoed aan Uw overgegeven dienaren [door ons te zegenen met prema-bhakti], O Deva, O Hari, Moge U zegevieren!

śrī-jayadeva-kaver idaṁ kurute mudam
maṅgalam-ujjvala-gītaṁ jaya jaya deva! hare (9)

May this radiant and auspicious song composed by Śrī Jayadeva increase happiness [for You and for Your devotees who hear and recite it], O Deva, O Hari, may You be triumphant!

Moge dit voorspoedig en schitterende lied gecomponeerd door Śrī Jayadeva het geluk [van U en Uw toegewijden die het horen en zingen] vergroten, O Deva, O Hari, Moge U zegevieren!

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 6e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!