Śrī Ṣaḍ-gosvāmyaṣṭakam

(Acht verzen ter verering van de zes Gosvāmī’s)

Śrīla Śrīnivāsa ācārya

kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau premāmṛtāmbho-nidhī
dhīrādhīra-jana-priyau priya-karau nirmatsarau pūjitau
śrī-caitanya-kṛpā-bharau bhuvi bhuvo bhārāvahantārakau
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau (1)

Perpetually immersed in singing, dancing, and heartfelt kīrtana [of the name, form, qualities, pastimes, associates, and realm] of Śrī Kṛṣṇa, the six Gosvāmīs embody the ocean of nectarean love. Dear to both gentlemen and ruffians, always engaged in pleasing activities, and completely free from envy, they are adored by all. They are the recipients of Śrī Caitanya’s mercy, and they therefore remove the burden of the earth. I worship Śrī Rūpa, Śrī Sanātana, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa, Śrī Raghunātha dāsa, Śrī Jīva, and Śrī Gopāla Bhaṭṭa [the six Gosvāmīs].

Ik eer Śrī Rūpa, Śrī Sanātana, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa, Śrī Raghunātha dāsa, Śrī Jīva, and Śrī Gopāla Bhaṭṭa [de zes Gosvāmī’s]. De zes Gosvāmī’s belichamen de nectargelijke oceaan van liefde, ze gaven zich onophoudelijk over aan zingen, dansen en hartgrondige kīrtana [van de naam, vorm, eigenschappen, spel, metgezellen, en oord] van Śrī Kṛṣṇa. Ze zijn bemind bij de zachtaardigen en de woestelingen, schenken iedereen vreugde, zijn vrij van afgunst en worden alom vereerd. Als dragers van of Śrī Caitanya’s genade nemen ze de last van de aarde weg.

nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau sad-dharma-saṁsthāpakau
lokānāṁ hita-kāriṇau tri-bhuvane mānyau śaraṇyākarau
rādhā-kṛṣṇa-padāravinda-bhajanānandena mattālikau
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau (2)

They are uniquely expert in ascertaining the essence of all revealed scriptures, and they establish the supreme occupation of the soul (bhagavad-bhakti). They are the true benefactors of the people, worshipful for the three worlds, and affectionate to those who have taken shelter of them. Due to the bliss of bhajana on the lotus feet of Śrī Rādhā-Kṛṣṇa, they have become like intoxicated honeybees. I worship Śrī Rūpa, Sanātana, Raghunātha Bhaṭṭa, Raghunātha dāsa, Jīva, and Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīs.

Ik eer Śrī Rūpa, Śrī Sanātana, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa, Śrī Raghunātha dāsa, Śrī Jīva, and Śrī Gopāla Bhaṭṭa. Ze bestudeerden, elk even bekwaam, de uiteenlopende geopenbaarde geschriften om de eeuwige bezigheid van het levend wezen (bhagavad-bhakti) te vestigen. Ze zijn de ware weldoeners van de mensheid, worden geëerd in alle drie werelden en hebben genegenheid voor degenen die hun toevlucht bij hen hebben gezocht. Door de gelukzaligheid van bhajana aan de lotusvoeten van Śrī Rādhā-Kṛṣṇa raken ze als dronken honingbijen.

śrī-gaurāṅga-guṇānuvarṇana-vidhau śraddhā-samṛddhy-anvitau
pāpottāpa-nikṛntanau tanu-bhṛtāṁ govinda-gānāmṛtaiḥ
ānandāmbudhi-vardhanaika-nipuṇau kaivalya-nistārakau
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau (3)

Enriched with deep faith in the process of describing the various qualities of Śrī Gaurāṅga, they nullify the great distress generated from the sinful activities of embodied beings by showering on them nectarean songs about Govinda. They are especially expert in expanding the ocean of bliss and rescuing all from impersonalism. I worship Śrī Rūpa, Sanātana, Raghunātha Bhaṭṭa, Raghunātha dāsa, Jīva, and Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīs.

Ik eer Śrī Rūpa, Śrī Sanātana, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa, Śrī Raghunātha dāsa, Śrī Jīva, and Śrī Gopāla Bhaṭṭa. Met de rijkdom van hun diep geloof beschrijven ze de velerlei eigenschappen van Śrī Gaurāṅga, ze verdelgen de hevige terugslagen van de zondes van de belichaamde zielen door ze met nectargelijke liederen ter ere van Govinda te overstelpen. Ze zijn zeer bedreven in de expansie van de oceaan van gelukzaligheid en verlossen zo iedereen van het impersonalisme.

tyaktvā tūrṇam aśeṣa-maṇḍala-pati-śreṇīṁ sadā tuccha-vat
bhūtvā dīna-gaṇeśakau karuṇayā kaupīna-kanthāśritau
gopī-bhāva-rasāmṛtābdhi-laharī-kallola-magnau muhur
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau (4)

They fully abandoned at once the association of kingly aristocracy, deeming it insignificant, and out of compassion became poor, accepting only loincloths and ragged quilts. Thereafter, they repeatedly immersed themselves in the delightful, billowing waves in the nectarean ocean of rasa—the bhāvas felt by the gopīs. I worship Śrī Rūpa, Sanātana, Raghunātha Bhaṭṭa, Raghunātha dāsa, Jīva, and Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīs.

Ik eer Śrī Rūpa, Śrī Sanātana, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa, Śrī Raghunātha dāsa, Śrī Jīva, and Śrī Gopāla Bhaṭṭa. De omgang met de grote der aarde, welke ze als zinloos beschouwden, lieten ze al snel varen, en uit mededogen leefden ze sober, ze hulden zich slechts in lendedoek en lompen. Daarna gingen ze onophoudelijk ronddrijven in de zalige aanstromende golven van de nectargelijke oceaan van rasa – de bhāva’s die de gopi’s ervaren.

kūjat-kokila-haṁsa-sārasa-gaṇākīrṇe mayūrākule
nānā-ratna-nibaddha-mūla-viṭapa-śrī-yukta-vṛndāvane
rādhā-kṛṣṇam ahar-niśaṁ prabhajatau jīvārthadau yau mudā
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau (5)

Crowded with sweetly cooing cuckoos, swans, and cranes, as well as groups of peacocks, Vṛndāvana is shining beautifully with trees that have many transcendental gems inlaid beneath their roots. There, day and night, the Gosvāmīs intensely worship Śrī Śrī Rādhā and Kṛṣṇa, thus endowing all jīvas with the ultimate benefit of life. I worship Śrī Rūpa, Sanātana, Raghunātha Bhaṭṭa, Raghunātha dāsa, Jīva, and Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīs.

Ik eer Śrī Rūpa, Śrī Sanātana, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa, Śrī Raghunātha dāsa, Śrī Jīva, and Śrī Gopāla Bhaṭṭa. Vṛndāvana is vol met kwelende koekoek vogels, zwanen, kraanvogels en groepen pauwen, en onder de glimmende bomen en klimranken liggen velerlei juwelen verborgen. Daar aanbidden de Gosvāmī’s dag en nacht intens Śrī Śrī Rādhā en Kṛṣṇa, en daarbij schenken ze het ultieme doel aan de jiva’s.

saṅkhyā-pūrvaka-nāma-gāna-natibhiḥ kālāvasānī-kṛtau
nidrāhāra-vihārakādi-vijitau cātyanta-dīnau ca yau
rādhā-kṛṣṇa-guṇa-smṛter madhurimānandena sammohitau
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau (6)

They would pass their time by daily chanting a fixed number of holy names, singing particular songs, and offering regulated obeisances [to saints, deities, and the Lord’s pastime places]. Thus they fully conquered the urges of eating, sleeping, recreation, and so forth. Always considering themselves to be unlimitedly lowly and insignificant, they became enchanted in sweet rapture by remembering Śrī Śrī RādhāKṛṣṇa’s qualities. I worship Śrī Rūpa, Sanātana, Raghunātha Bhaṭṭa, Raghunātha dāsa, Jīva, and Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīs.

Ik eer Śrī Rūpa, Śrī Sanātana, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa, Śrī Raghunātha dāsa, Śrī Jīva, and Śrī Gopāla Bhaṭṭa. Ze gebruikten al hun tijd om hun per gelofte beloofde hoeveelheden namen te reciteren en eerbetuigingen te brengen [aan heiligen, beeldgedaantes, en de plekken van Zijn spel]. Ze zegevierden over slaap, voedselvergaring, recreatie en zo meer. Ze waren uiterst nederig en sober, en ze raakten betoverd door de zielsverrukkende zoetheid van de heugenis van de verheven eigenschappen van Śrī Śrī RādhāKṛṣṇa.

rādhā-kuṇḍa-taṭe kalinda-tanayā-tīre ca vaṁśīvaṭe
premonmāda-vaśād aśeṣa-daśayā grastau pramattau sadā
gāyantau ca kadā harer guṇa-varaṁ bhāvābhibhūtau mudā
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau (7)

Wandering along the banks of Rādhā-kuṇḍa or the Yamunā, and sometimes at Vaṁśīvaṭa, they would be forever seized by limitless transcendental states, intoxicated by the utter madness of prema. Blissfully overwhelmed, they would jubilantly sing about the exalted qualities of Śrī Hari. I worship Śrī Rūpa, Sanātana, Raghunātha Bhaṭṭa, Raghunātha dāsa, Jīva, and Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīs.

Ik eer Śrī Rūpa, Śrī Sanātana, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa, Śrī Raghunātha dāsa, Śrī Jīva, and Śrī Gopāla Bhaṭṭa. Ze liepen langs de oever van Rādhā-kuṇḍa of de Yamunā, en soms in Vaṁśīvaṭa, en raakten onophoudelijk verzonken in oneindige transcendentale emoties, bedwelmd door opperste verwarring van prema. Door gelukzaligheid overweldigd gingen ze verrukt de hoogste heerlijkheid van Śrī Hari bezingen.

he rādhe! vraja-devike! ca lalite! he nanda-sūno! kutaḥ
śrī-govardhana-kalpa-pādapa-tale kālindī-vanye kutaḥ
ghoṣantāv iti sarvato vraja-pure khedair mahā-vihvalau
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau (8)

“O Rādha, queen of Vṛndāvana! O Lalitā! O son of Nanda Mahārāja! Where are You? Are You beneath the kalpa-vṛkṣa trees of Śrī Govardhana Hill? Or are you in the forests on the banks of the Kālindī?” Thus calling out, greatly overwhelmed in separation, they would wander throughout the length and breadth of Vraja-maṇḍala. I worship Śrī Rūpa, Sanātana, Raghunātha Bhaṭṭa, Raghunātha dāsa, Jīva, and Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīs.

Ik eer Śrī Rūpa, Śrī Sanātana, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa, Śrī Raghunātha dāsa, Śrī Jīva, and Śrī Gopāla Bhaṭṭa. “O Rādha, meesteres van Vṛndāvana! O Lalitā! O zoon van Nanda Mahārāja! Waar zijn jullie? Onder de kalpa-vṛkṣa bomen van Śrī Govardhana Heuvel? Of zijn jullie in de bossen aan de oever van de Kālindī?”. In opperste verwarring en roepend vol smart liepen ze alom in Vraja-maṇḍala.

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 6e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!