Śuddha-bhakata

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura

śuddha-bhakata-caraṇa-reṇu,
bhajana-anukūla
bhakata-sevā, parama-siddhi,
prema-latikāra mūla (1)

Dust from the lotus feet of the pure devotees is most favorable for bhajana. Service to the pure devotees is the highest perfection and the very root of the creeper of prema.

Het stof van de lotusvoeten van de zuivere toegewijden is uiterst bevorderlijk voor bhajana. Het dienen van toegewijden is de hoogste volmaaktheid en de oorsprong van de klimrank van prema.

mādhava-tithi, bhakti-jananī,
ĵatane pālana kari
kṛṣṇa-vasati, vasati bôli’,
parama-ādare bari (2)

I carefully observe Mādhava’s holy days [such as Ekādaśī and Janmāṣṭamī], for they are the mother of devotion. Knowing that Kṛṣṇa dwells in these holy days, with great regard I, also, accept them as my residence.

Het zorgvuldig naleven van de heilige dagen van Mādhava [zoals Ekādaśī en Janmāṣṭamī] zijn de moeder der toewijding. Daar ik weet dat Kṛṣṇa in deze heilige dagen Zijn verblijf heeft, aanvaard ik met grote eerbied, eveneens, deze als mijn verblijf.

gaura āmāra, ĵe-saba sthāne,
karalô bhramaṇa raṅge
se-saba sthāna, heribô āmi,
praṇayi-bhakata-saṅge (3)

In the company of devotees who have transcendental love, I will behold all the places where my Gaura joyfully wandered.

Alle plekken die Gaura in Zijn spel met blijdschap bezocht, zal ik aanschouwen in het gezelschap van toegewijden die bovenzinnelijke liefde hebben.

mṛdaṅga-vādya, śunite mana,
avasara sadā ĵāce
gaura-vihitô, kīrtana śuni’,
ānande hṛdaya nāce (4)

My heart always prays for the opportunity to hear the mṛdaṅga play. Upon hearing a kīrtana glorifying Śrī Gaura, my heart dances in joy.

Mijn hart verlangt er altijd naar de klank van de mṛdaṅga te horen. Hoor ik de kīrtana ter ere van Śrī Gaura, dan danst mijn hart van verrukking.

ĵugala-mūrti, dekhiyā mora,
parama-ānanda haya
prasāda-sevā, kôrite haya,
sakala prapañca-jaya (5)

Upon seeing the deity forms of the Divine Couple, I feel the highest bliss. Honoring Their prasāda enables one to conquer the material world of five elements.

Zie ik de beelgedaantes van het Goddelijk Paar, dan ga ik op in vervoering. Als we Hun prasāda eren, dan overwinnen we de materiële wereld met haar vijf elementen.

ĵe-dina gṛhe, bhajana dekhi,
gṛhete goloka bhāya
caraṇa-sīdhu, dekhiyā gaṅgā,
sukha nā sīmā pāya (6)

My home is transformed into Goloka Vṛndāvana when I see bhajana of Śrī Rādhā-Kṛṣṇa being performed there. When I look upon the Gaṅgā, which is the nectar [emanating] from the Lord’s feet, my happiness knows no bounds.

Telkens wanneer ik thuis de bhajana van Śrī Rādhā-Kṛṣṇa gaande zie verandert mijn huis in Goloka Vṛndāvana. Zie ik de Gaṅgā, de nectar [die afkomstig is] van de voeten van de Heer, dan kent mijn geluk geen grenzen.

tulasī dekhi’, juḓāya prāṇa,
mādhava-toṣaṇī jāni’
gaura-priya, śāka-sevane,
jīvana sārthaka māni (7)

Upon seeing tulasī, my heart becomes satisfied because I know that she pleases Mādhava. When I honor śāk (a variety of greens), which is very dear to Gaura, I consider my life successful.

De aanblik van tulasī, schenkt me voldoening want ik weet dat ze Mādhava behaagt. Wanneer ik śāk (een soort bladgroente) eer, die Gaura zo lief is, dan zie ik het leven zijn volle waarde krijgen.

bhakativinoda, kṛṣṇa-bhajane,
anukūla pāya ĵāhā
prati-divase, parama-sukhe,
svīkāra karôye tāhā (8)

Whatever he finds favorable for kṛṣṇa-bhajana, Bhaktivinoda accepts every day with the greatest happiness.

Alles wat Bhaktivinoda gunstig vindt voor kṛṣṇa-bhajana, neemt hij elke dag met de grootste blijdschap aan.

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 6e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!